Hoe werkt het?

De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang dient bij te dragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Gastouderbureau Midden-Limburg houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij gastouders met wie wij samenwerken, aan alle gestelde eisen voldoet.
Ouders die hun kind toevertrouwen aan de zorg van een gastouder moeten erop kunnen vertrouwen dat de gastouder deze zorg op een verantwoorde wijze kan leveren. Het gastouderbureau selecteert op met name opvoed-kundige capaciteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie en ervaring. Een gastouder verzorgt en begeleidt maximaal 6 kinderen (inclusief de eventueel eigen kinderen onder de tien jaar). Voor de precies indeling in leeftijden, zie het Pedagogisch Beleidsplan.
Het gastouderbureau heeft een bemiddelende, ondersteunende en adviserende rol naar zowel de vraag- als de gastouders.

Aanmelding gastouder

Als een gastouder zich wil aanmelden zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek vindt plaats bij de gastouder thuis. Tijdens dit gesprek zullen de eisen (zie pagina Gastouder) worden besproken, welke aan een gastouder worden gesteld. Ook zal een risico-inventarisatie gedaan worden om vast te stellen of er wordt voldaan aan de wettelijk vastgestelde eisen in verband met veiligheid en gezondheid. Natuurlijk zullen ook de wensen van de gastouder worden besproken. Als de gastouder aan alle voorwaarden voldoet kan hij of zij worden ingeschreven. Tevens dient de gastouder en zijn/haar volwassen huisgenoten een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Deze verklaring mag voor nieuw startende gastouders niet ouder zijn dan twee maanden. Er wordt een overeenkomst voor bemiddeling tussen gastouderbureau en gastouder afgesloten en ondertekend door gastouder en gastouderbureau.
Na definitieve aanmelding krijgt de gastouder een map waarin alle relevante stukken gebundeld zijn, het zgn. Handboek Kwaliteit Gastouder.

Aanmelding vraagouder

Na aanmelding door een vraagouder zal er een intakegesprek plaatsvinden bij de vraagouder thuis. Tijdens dit gesprek worden alle wensen met betrekking tot de opvang besproken en vastgelegd. Ook wordt er in dit gesprek aandacht besteed aan de financiële kant van de kinderopvang, zoals de adviestarieven, Belastingdienst en de Wet Kinderopvang. Hierna wordt een bemiddelingsovereenkomst afgesloten tussen vraagouder en gastouderbureau.
Het gastouderbureau zal hierna starten met het zoeken naar een geschikte gastouder. Dit zal o.a. gebeuren door het adverteren op deze site, op diverse andere sites, het plaatsen van advertenties in buurtblaadjes. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een vraagouder zijn/haar eigen gastouder meebrengt. Als deze gastouder aan alle eisen voldoet, kan ook zij ingeschreven worden volgens de voorgeschreven procedure.

Kennismakingsgesprek

Op het moment dat het gastouderbureau een voorstel doet aan zowel de vraagouder als de gastouder over een koppeling volgt er een gesprek tussen beide partijen. Het gastouderbureau adviseert om het gesprek te laten plaatsvinden op de locatie waar het kind opgevangen gaat worden. Zowel de gast- als de vraagouder kunnen dan een beter beeld vormen over de plaats waar het kind wordt opgevangen. Tevens kan de gastouder met het kind kennismaken. Bij dit kennismakingsgesprek is het bureau aanwezig. In deze bijeenkomst worden tussen de gast- en vraagouder zaken besproken die betrekking hebben op de opvang van het kind. Het gastouderbureau zal de vraagouder een lijst met aandachtspunten overhandigen, die gebruikt kan worden in dit gesprek.

Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen besloten hebben met elkaar verder te gaan wordt er door het gastouderbureau een afspraak gemaakt voor een koppelings-gesprek. Hierbij is het bureau ook aanwezig. Tijdens dit gesprek komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de opvang van het kind; de gewenste opvangtijden, afspraken over de opvoeding, omgang met het kind en allerlei andere zaken van praktische aard. Ter bekrachtiging van de gemaakte afspraken wordt er een overeenkomst van opvang betreffende gastouderopvang tussen vraag- en gastouder afgesloten en ondertekend.
Proeftijd
Dan volgt een proeftijd van 1 maand. In deze periode kan zowel de gast- als de vraagouder de overeenkomst, zonder opzegtermijn, beëindigen. Het bureau neemt tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan of alles naar wens verloopt en of er eventueel vragen en/of problemen zijn.

Evaluatie en Voortgang

Minimaal een maal per jaar zal er met de vraag- en gastouder een evaluatiegesprek worden gehouden. Tevens zal een maal per jaar de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie gehouden worden in de woning waar de opvang plaatsvindt. Hierbij wordt bekeken of het opvangadres nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang.