Privacy beleid Gastouderbureau Midden-Limburg

GOB Midden-Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Grondslagen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen zijn:

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • vitaal belang van de betrokkene;

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders, vraagouders en hun kinderen

Persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen worden door GOB Midden-Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bieden van kinderopvang
 • Administratieve doeleinden, contracten opmaken, betalingen verwerken
 • Communicatie door middel van mail, what’s app, telefoneren
 • Mogelijkheid bieden tot het aanmaken van een account
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Het aanvragen van of verzorgen van de kinderopvangtoeslag

Voor de bovenstaande doeleinden mag GOB Midden-Limburg de volgende persoonsgegevens vragen:

Vraagouder:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer
 • IBAN-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Kind:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer
 • Geslacht

Gastouder:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer
 • IBAN-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Kopie-Id
 • VOG
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Huisgenoten en Structureel aanwezigen van 18 jaar en ouder:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden

Gastouderbureau Midden-Limburg vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, (zoals Portabase) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gastouderbureau Midden-Limburg vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de opvang is beëindigd, daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van maximaal 7 jaren. Verder voor zover voldaan moet worden aan een wettelijke termijn van bewaarplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gastouderbureau Midden-Limburg vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zo wordt er op portabase.nl gebruikgemaakt van cookies voor beveiliging van invoergegevens en cookies om sessies te kunnen onderscheiden. Ook worden mogelijk cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Datakwaliteit

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk juist, volledig en up-to-date gehouden.

Wijzigingen van het Privacy beleid

Dit beleid kan zo nodig worden aangepast, in het geval van veranderde wet- en regelgeving of gewijzigde omstandigheden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken

Als zich datalekken voordoen waarbij persoonsgegevens zijn betrokken worden deze, als dat nodig is, gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens alsmede aan de betrokken personen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderbureau Midden-Limburg vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gobmiddenlimburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

GOB Midden-Limburg vof
Dennemarkenhof 45

6042 NE Roermond

info@gobmiddenlimburg.nl

Jacqueline Schattorie    06 – 2353 4127
Mark Schattorie             06 – 2518 9720