De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert de kwaliteit van uw kinderopvanglocatie (kindercentrum, gastouderopvanglocatie).

Controle bij starten kinderopvang
Die controle begint bij het opzetten van een kinderopvang. Elke kinderopvangorganisatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan. De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) onderzoekt de kwaliteit van de opvang.
Met de resultaten van dat onderzoek, bepaalt de gemeente of de locatie in het LRK komt.

Jaarlijkse GGD controle
Ons gastouderbureau wordt jaarlijks door een GGD-inspecteur gecontroleerd of wij aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.
De GGD-inspecteur komt aangekondigd of onaangekondigd op bezoek en controleert onder meer op:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kindratio
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (vog’s) met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang) en registratie in het Personenregister Kinderopvang van alle gastouders en meerderjarige huisgenoten
  • veiligheid en gezondheid
De GGD-inspecteur controleert dit door:
  • observaties
  • gesprekken met ons GOB
  • documentenonderzoek
  • gesprekken met de oudercommissie

Waarom toezicht?
De rijksoverheid stelt aan, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport is:
1. Weergeven van het oordeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het kan gaan om de eisen die gesteld worden aan het gastouderbureau om in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen te worden dan wel om eisen die aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen gesteld worden die al in exploitatie zijn.
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
3. De ouders informeren over de mate waarin het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.

GGD rapport is openbaar
Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. Deze GGD-inspectierapporten kunt u hier inzien.

Alle rapporten staan ook op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.