Continue Screening gestart

10-05-2013

De zedenzaak in Amsterdam, ook bekend onder de naam Robert M.,  is aanleiding geweest om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen.

Een onderdeel hiervan is de invoering van de continue screening.

Vanaf 1 maart 2013 screent Justis de medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang continu op strafbare feiten.

Alle gastouders (en huisgenoten ouder dan 18 jaar) moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG toont aan dat een gastouder geen strafbare feiten heeft gepleegd, die de gastouder ongeschikt maakt om haar functie uit te voeren.

Tot voor kort ging het bij de VOG om een momentopname.

Dat verandert met de invoering van continue screening. Wanneer een gastouder een overtreding begaat wordt er gekeken of het desbetreffende strafbare feit invloed heeft of kan hebben op de kwaliteit van de werkzaamheden van de gastouder.
Als bijvoorbeeld uit de continue screening blijkt dat een gastouder een strafbaar feit begaat waardoor de gastouder mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van kinderen, krijgt het gastouderbureau via de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een melding. De melding bevat uit privacy overwegingen geen uitleg over het strafbare feit.

Het gastouderbureau zal na de melding aan de gastouder vragen een nieuwe VOG aan te vragen. De gastouder kan dit niet weigeren, de gastouder is verplicht mee te werken. Zonder nieuwe VOG is de gastouder namelijk niet meer bevoegd om te werken als gastouder.

De Continue Screening is 1 maart 2013 in werking getreden.

Op dit moment worden alle medewerkers in de kinderopvang, dus ook alle gastouders gescreend.

Om ook in de periode tussen aanvraag 'oude' VOG en 1 maart jl. te kunnen kijken of een gastouder of haar huisgenoot een overtreding heeft begaan die de veiligheid van de kinderopvang in gevaar kan brengen, moeten alle gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder een nieuwe VOG aanvragen.

In Nederland zijn tienduizenden gastouders en minstens net zo veel huisgenoten. Om te voorkomen dat gemeenten en het Ministerie van Justitie overbelast raken worden de aanvragen gefaseerd gedaan.

In deze folder kun je als gastouder opzoeken wanneer je een nieuwe VOG moet aanvragen.

De legeskosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Gastouders, aangesloten bij ons bureau, kunnen nu ook via E-herkenning een nieuwe Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen. Indien u dit wenst kunt u dit kenbaar maken via de mail.